คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ของนายกรัฐมนตรี " รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน "

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา


นายเสมียน  ละเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
และคณะบุคลากรครู  ต้อนรับคณะ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น